ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL

 • Planificació fiscal integral
 • Assistència jurídica
 • Recursos i reclamacions
 • Assessorament tributari
 • Declaracions anuals d’IRPF i patrimoni
 • Estimació directa i estimació objectiva
 • Impost de societats
 • Declaracions d’IVA
 • Liquidació i tramitació d’herències
 • Tributs Locals

Basats en la formació i l’experiència adquirida al llarg dels anys, oferim un assessorament integral, tant per a empreses com per a particulars, en plena connexió amb les àrees laboral, comptable i jurídica.

CONTACTAR

Assessorament Fiscal

Planificació fiscal integral

Preveiem les repercussions fiscals de les diferents decisions de gestió de l’empresa.

Assistència jurídica

Oferim cobertura jurídica: un equip d’advocats experts estarà a la teva disposició.

Recursos i reclamacions

Els nostres clients confien la resolució de les seves reclamacions de quantia al nostre equip legal.

Assessorament tributari

La correcta liquidació de tributs i les seves formes i negociacions formen part de les nostres àrees de competència.

Gestió Fiscal

Declaracions anuals d’IRPF i patrimoni

Realitzem cada any més de 800 declaracions de renda. A més, la gestió fiscal inclou tots els aspectes relacionats amb les declaracions sobre el patrimoni perquè no t’hagis de preocupar per res.

Impost sobre societats

Anualment, realitzem 400 Impostos de Societats. Ens ocupem del càlcul, presentació i si és necessari, també fem totes les negociacions en la millora de condicions.

Declaracions d’IVA

Executem totes les declaracions d’IVA dels nostres clients que són empreses, així com les declaracions d’IVA dels més de 150 autònoms que ens confien la seva gestió comptable i fiscal.

COMPTABILITAT I CONTROL DE GESTIÓ

La finalitat de la comptabilitat és proporcionar una informació precisa que permeti un correcte procés de presa de decisions. Les eines de control i anàlisi són claus en la contribució al creixement i salut econòmica de l’empresa.

particulars, en plena connexió amb les àrees laboral, comptable i jurídica.

CONTACTAR

Comptabilitat

Comptabilitat executiva

Mecanitzem i comptabilitzem les operacions econòmiques de la teva empresa seguint el Pla General Comptable. Ens adaptem a diferents models de mecanització, inclús els remots.

Informes

Preparem i elaborem els informes comptables i financers, per adaptar-nos sempre a les teves necessitats.

Registres

Realitzem el registre de llibres comptables i dipòsit de comptes anuals, perquè no hagis de preocupar-te per res.

Control de gestió

Assessorament personalitzat

Consultes periòdiques, mitjançant reunions de treball, sobre el funcionament de la companyia i la seva marxa econòmica. Seguiment del pla d’empresa.

Comptabilitat analítica

Apliquem mètodes de comptabilització de costos adaptats a cada negoci, per obtenir marges i models de millora.

Estudis de viabilitat

Anàlisi de nous models de negoci, reordenació de sistemes i viabilitat de productes.

ASSESSORIA LABORAL

Sens dubte, un dels aspectes més delicats en la gestió empresarial és la política laboral. En AEHS Consulting tractem amb una especial sensibilitat professional la gestió administrativa de la força laboral dels nostres clients.

 • Gestió Salarial

  Ens ocupem de rebuts de salaris, càlcul i confecció en aplicació del Conveni Col·lectiu i de les particularitats contractuals, llistats de Costos de Personal i imputació per centres de Treball.

 • Seguretat Social

  Som experts en: butlletins de liquidacions a la seguretat social mitjançant el Sistema Xarxa, tramitació de parts de IT, comunicació i confecció de comunicats d’accident.

 • Comunicacions Hisenda

  Realitzem la confecció i presentació de les cartes de pagament de retencions de personal assalariat i/o de rendiments de l’activitat professional, mensuals, trimestrals… Presentació dels Resums Anuals corresponents i va enviar de Certificats de retribucions.

 • Modificacions Laborals

  Creguem altes, baixes, variacions i contractes de treball amb comunicació al Servei Públic Estatal d’Ocupació. Realitzem el seguiment de venciments de contractes, redacció de clàusules i modificacions contractuals. A més, també fem quitances, acomiadaments i sancions.

 • Relacions Laborals Especials

  També realitzem contractes d’alta adreça, representants de comerç, servei domèstic i autònoms.

 • Altres Serveis

  T’oferim assistència jurídica en actes de conciliació, assistència a jutjat social i actuacions davant inspecció de treball.

particulars, en plena connexió amb les àrees laboral, comptable i jurídica.

CONTACTAR

ASSESSORIA JURÍDICA

L’objectiu del nostre departament Jurídic és prestar un servei integral d’assessorament a empreses i particulars en les diferents matèries del Dret.

 • Dret Civil

  T’assessorem en tots els àmbits del Dret privat, de la persona, família i dels béns. Incapacitats, convenis matrimonials, separacions i divorcis. Negociació i redacció de tot tipus de contractes. Arrendaments, comunitats de béns i propietat horitzontal. Dret de la construcció. Responsabilitat civil. Herències i testamentaries.

 • Dret mercantil

  Constitució de societats mercantils, així com assessorament en totes les facetes de la teva activitat i modificacions, incloses les transformacions, fusions i dissolucions. Concurs de creditors. Planificació i assessorament jurídic en relació amb estructures empresarials, especialment en l’àmbit de l’empresa familiar.

 • Dret administratiu

  Recursos administratius i actuació davant dels Tribunals econòmics-administratius. Contractació pública. Procediment sancionador.

 • Dret processal

  Defensa i representació en els diferents procediments judicials. Reclamació extrajudicial i judicial de deutes i obligacions i responsabilitats contractuals. Mediació i arbitratge.

particulars, en plena connexió amb les àrees laboral, comptable i jurídica.

CONTACTAR